Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak założyć spółkę z o.o.?

Pod spółką z o.o. rozumiemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W naszym kraju ta forma działalności gospodarczej jest popularną formą prowadzenia przedsiębiorstwa ze względu na swą odrębność prawną, co zresztą stanowi jej sedno, a więc ograniczona odpowiedzialność. Sprawdźmy, czym dokładnie jest ta forma działalności gospodarczej, jakie są jej zalety i wady, a wreszcie odpowiedzmy na kluczowe pytanie, czyli jak ją założyć?

Czym jest spółka z o.o.?

Mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Cechą wyróżniającą spółkę z o.o. jest to, iż dopuszcza się, aby istniała jako jednoosobowa forma prawna. W tym wypadku oznacza to, że osoba fizyczna lub prawna, która ją założyła, jednocześnie pozostaje jej wspólnikiem. Liczba udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być dowolna, przy czym pamiętajmy, iż istnieje regulacja, że jednoosobowa spółka nie może założyć innej. Zatem jeden lub kilka podmiotów tworzą spółkę regulowaną przez Kodeks spółek handlowych, którzy – co znamienne – nie odpowiadają za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec ewentualnych wierzycieli. To wyłącznie ona odpowiada za te zobowiązania, nie zaś poszczególni wspólnicy. Zatem mamy do czynienia z wyłączeniem odpowiedzialności osobistej wspólników za złe inwestowanie czy za ewentualne długi.

Zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zaletami takiej formy są:

  • wspólnicy w razie problemów finansowych nie ponoszą odpowiedzialności majątkowej, tracją jedynie wkład do spółki z o.o., który, wedle przepisów, musi stanowić kwotę minimum pięciu tysięcy złotych;
  • niski koszt wejścia do spółki, bo, jak wspomniano, wynosi on tylko pięć tysięcy złotych, podczas gdy w przypadku spółki akcyjnej minimalna kwota wynosi aż sto tysięcy złotych;
  • poza jednoosobowymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością te formy prawne nie są zobowiązane do płacenia składek ZUS-owi;

Do wad należy wymienić dużo formalności związanych z jej zarejestrowaniem (konieczność sporządzenia umowy u notariusza, zgłoszenie do KRS), a także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego i sądu.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Po spisaniu umowy u notariusza następuje wniesienie przez wspólników wkładów kapitału zakładowego oraz powołanie zarządu z grona osób spoza wspólników.

Warto zaznaczyć, że po zarejestrowaniu spółki w KRS zostanie ona automatycznie zarejestrowana w ZUS. Najpierw wysyłamy wiosek na formularzu KRS-W3, w którym zapisujemy informację, takie jak nazwę firmy, adres siedziby, cel działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także imiona, nazwiska oraz adresu członków zarządu. Warto zauważyć, iż założenie spółki od 1 lipca 2021 odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, nie zaś papierowej, co wielu może uznać za dodatkowe udogodnienie.

Pamiętajmy jeszcze o niewielkich opłatach wiążących się ze wpisem do KRS i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment