Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zatrudnienie pracowników w formie telepracy w świetle przepisów

Pracownicy zgodnie z przepisami mogą wykonywać regularną pracę poza zakładem pracy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w formie telepracy. Telepracownikiem jest osoba pracująca poza zakładem pracy z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

Pracownik za pomocą komunikacji elektronicznej przekazuje pracodawcy wyniki i efekty swojej pracy. Warunki telepracy są określane na mocy porozumienia, które jest zawieranie między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a jeśli jest więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, to w porozumieniu między pracodawcą a wszystkimi organizacjami lub z organizacjami reprezentatywnymi. Jeśli nie działają u danego pracodawcy związki zawodowe, to pracodawca określa charakter telepracy w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Wykonywanie pracy w formie telepracy jest również możliwe na wniosek pracownika, który zostaje złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pracownik ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownik, chyba, że praca w tym trybie nie jest możliwa z uwagi na organizacje i rodzaj wykonywanej pracy oraz jej charakter. O przyczynie odmowy pracodawca informuje pracownika w formie papierowej i elektronicznej. Uzgodnienia, że praca będzie wykonywana w ten sposób mogą być określone podczas zawierania umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. Jeśli przy zawieraniu umowy o pracę zostanie uzgodniona praca w formie telepracy, to w umowie muszą być dodatkowo określone jej warunki. Natomiast, gdy do zmiany dochodzi w trakcie trwania stosunku pracy, może to nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika bądź pracodawcy.

W terminie trzech miesięcy od podjęcia zatrudnienia w tej formie każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie pracy formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy. Strony muszą ustalić termin, od którego nastąpi powrót do pracy, nie dłuższy niż trzydzieści dni od dnia otrzymania wniosku. Pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi niezbędnego sprzętu do wykonywania pracy w formie telepracy, ubezpieczyć ten sprzęt, pokryć koszty związane z instalacją, montażem, serwisem i konserwacją sprzętu, zapewnić pracownikowi pomoc techniczną oraz zapewnić niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Ponadto pracodawca z pracownikiem mogą w odrębnej umowie określić zakres ubezpieczenia i wykorzystywania sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, która jest własnością pracownika oraz zasady porozumiewania pracownika i pracodawcy, potwierdzające obecność pracownika na swoim stanowisku pracy. W przypadku wykorzystywania własnego sprzętu pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny, który jest ustalony w regulaminie bądź porozumieniu, biorącym pod uwagę normy zużycia sprzętu, jego udokumentowanie, ceny rynkowe, a także ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy.

Pracownik, zatrudniony w formie telepracy i pracodawca przekazują sobie niezbędne informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca ma prawo kontrolować pracę wykonywaną przez pracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy.

Pracodawca może kontrolować wykonywanie pracy przez pracownika, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji, konserwacji, serwisu, a także instalacji sprzętu, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca musi dostosować sposób przeprowadzenie kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru wykonywanej pracy przez zatrudnionego przez niego pracownika. Jednakże przeprowadzenie kontroli nie może naruszać prywatności telepracownika oraz prywatności jego rodziny, ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

Pracodawca nie może w jakikolwiek sposób dyskryminować pracownika z powodu podjęcia przez niego pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment